• |
  • E-mail

O spoločnosti

POLITIKA KVALITY

Politika kvality
Kvalita a tradícia, cesta medzi najlepších

Vedenie spoločnosti v súlade s prijatou stratégiou rozvoja firmy, vedomé si vytýčených cieľov a svojej zodpovednosti, v snahe uspokojiť potreby zákazníkov, okolia a vlastných zamestnancov prijíma v politike kvality tieto záväzky:

- ZVYŠOVAŤ PROSPERITU FIRMY PROSTREDNÍCTVOM KVALITNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB ZA PRIJATEĽNÉ CENY, KTORÉ BUDÚ SPĹŇAŤ POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV
- ZABEZPEČOVAŤ PERMANENTNÚ INOVÁCIU VÝROBKOV V SÚLADE SO SVETOVÝM TRENDOM A POŽIADAVKAMI ZÁKAZNÍKOV
- PRUŽNE REAGOVAŤ NA POTREBY ZÁKAZNÍKOV A TRH
- AKTÍVNE SPOLUPRACOVAŤ A UDRŽIAVAŤ DOBRÉ PARTNERSKÉ VZŤAHY S DODÁVATEĽMI
- MOTIVOVAŤ ZAMESTNANCOV NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH K ZVYŠOVANIU A UDRŽIAVANIU VYSOKEJ ÚROVNE KVALITY PRÁCE, ZABEZPEČOVAŤ POTREBNÉ ŠKOLENIA A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PODPORUJÚCE OSOBNÝ A PROFESNÝ RAST ZAMESTNANCOV
- ZABEZPEČOVAŤ PORIADOK NA PRACOVISKÁCH, PLÁNOVAŤ, REALIZOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ ÚDRŽBU, REKONŠTRUKCIU, MODERNIZÁCIU PRACOVNÝCH PRIESTOROV, STROJOV A ZARIADENÍ, PRÍSTROJOV A NÁRADIA
- ZABEZPEČOVAŤ TRVALÉ ZLEPŠOVANIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY AKTÍVNOU ÚČASŤOU VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI


Každý si musí byť uvedomiť, že dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci. Vedenie spoločnosti vytvorí také podmienky, aby ciele politiky boli reálne dosiahnuteľné.

Ing. Imrich Smaržík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Politika životného prostredia
Ochrana a tvorba životného prostredia dôležitá súčasť našej podnikateľskej stratégie

Vedenie spoločnosti vedomé si svojej zodpovednosti, v snahe uspokojiť potreby zákazníkov, okolia a vlastných zamestnancov prijíma v environmentálnej politike kvality tieto záväzky:

- DÔSLEDNE DODRŽIAVAŤ VŠETKY ZÁVÄZNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- UDRŽIAVAŤ, ROZVÍJAŤ A SÚSTAVNE ZLEPŠOVAŤ EMS PODĽA EN ISO 14001:2004
- PREDCHÁDZAŤ ZNEČISŤOVANIU VŠETKÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- ZAVÁDZAŤ A POUŽÍVAŤ BEZODPADOVÉ RESP. MÁLOODPADOVÉ TECHNOLÓGIE ŠETRIACE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- ZVYŠOVAŤ VŠEOBECNÉ ENVIRONMENÁTLNE POVEDOMIE ZAMESTNANCOV A VYTVORIŤ PODMIENKY PRE EKOLOGICKÉ SPRÁVANIE ZAMESTNANCOV
- OTVORENE KOMUNIKOVAŤ A POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE Z OBLASTI ENVIRONMENTU SVOJIM ZÁKAZNÍKOM, DODÁVATEĽOM, RESP. ZÁUJMOVÝM SKUPINÁM


Každý zamestnanec svojou zodpovednou činnosťou a environmentálnym správaním prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu systému environmentálneho manažérstva (EMS).
Vedenie spoločnosti vytvorí také podmienky, aby ciele politiky EMS boli reálne dosiahnuteľné.


Ing. Imrich Smaržík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...